Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Mitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus tarkoittavat SP-L:ssä?

Vaikka SP-L:ssä ei ole palkattua henkilöstöä niin vapaaehtoisia on runsas luku: seurojen jäsenet, tuomarit, liittohallitus ja monet muut vapaaehtoiset. Kaikkia pidetään samanarvoisina ja ketään ei syrjitä esimerkiksi iän, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tavoitteena on, että kaikilla on tasapuoliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet suoriutua tehtävistä.

Liiton tehtävänä on pitää huolta, että muun muassa eri lait (kuten liikuntalaki, yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki) vaatimukset täyttyvät. Täällä halutaan edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää sekä tehostaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten esille tulemisessa. Edistämistoimenpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen.

Liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuutta koskevat periaatteet on sisällytetty osaksi toiminta-suunnitelmassamme.

Yhteenkuuluvuus - Haluamme, että toiminnassa mukana olevat tuntevat kuuluvansa yhteen ja siten puhaltaa yhteen hiileen.

Mukanaolo - Yhdistysdemokratia tarkoittaa, että kaikkien jäsenten ääni on samanarvoinen

Helppopääsyisyys - Kaikki jotka haluavat olla mukana ovat tervetulleita, esteettömyys ja saavutettavuus huomioiden.

Fair play - niin kentällä kun kentän ulkopuolella.

Viestinnässä otamme huomioon kuva- ja sanavalinnat, jotka tukevat yhdenvertaisuuta ja tasa-arvo. Liitto kertoo aktiivisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon merkityksestä eri kanavien kautta, tehden siten suunnitelma tutuksi.


Yllä olevilla perusteilla Suomen Petanque-Liitto SP-L ry linjaa, että liitto on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen.


Vastuutaho: Liiton puheenjohtaja


Muutoshistoria        

PäivämääräKuvaus muutoksesta
1.5.2024Ohje käyty läpi ja hyväksytty hallituksessa sekä todettu ajantasaiseksi.
7.3.2021Lisätty lause koskien suunnitelman tunnettavuuden edistämiseksi. Lisätty vastuutaho
6.2.2018Yhteenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma otettu käyttöön