Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suomen Petanque-Liitto SP-L ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Mitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus tarkoittavat SP-L:ssä?

SP-L:ssä ei ole palkattua henkilöstöä, mutta vapaaehtoisia on runsas määrä. Seurojen jäsenet, tuomarit, liittohallitus ja monet muut vapaaehtoiset - kaikkia pidetään samanarvoisina. Ketään ei syrjitä esimerkiksi iän, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tavoitteena on, että kaikilla on tasapuoliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet suoriutua tehtävistä.

Vaikka SP-L:ssä ei ole palkattua henkilöstöä niin vapaaehtoisia on runsas luku: seurojen jäsenet, tuomarit, liittohallitus ja monet muut vapaaehtoiset ym. Kaikkia pidetään samanarvoisina ja ketään ei syrjitä esimerkiksi iän, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tavoitteena on, että kaikilla on tasapuoliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet suoriutua tehtävistä.

Liiton tehtävänä on pitää huolta, että mm. lain vaatimukset täyttyvät. Täällä halutaan edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää sekä tehostaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten esille tulemisessa. Edistämistoimenpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia toiminta-ympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen.

Liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuutta koskevat periaatteet on sisällytetty osaksi toiminta-suunnitelmassamme.

Yhteenkuuluvuus - Haluamme, että toiminnassa mukana olevat tuntevat kuuluvansa yhteen ja siten puhaltaa yhteen hiileen.

Mukanaolo - Yhdistysdemokratia tarkoittaa, että kaikkien jäsenten ääni on samanarvoinen

Helppopääsyisyys - Kaikki jotka haluavat olla mukana ovat tervetulleita

Fair play - niin kentällä kun kentän ulkopuolella.

Suunnitelma on saatavilla verkkosivuillamme. Liitto kertoo aktiivisesti yhdenvertaisuuden merkityksestä eri kanavien kautta, tehden siten suunnitelma tutuksi.

Yllä olevilla perusteilla Suomen Petanque-Liitto SP-L ry linjaa, että liitto on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen.

 

Vastuutaho: Liiton puheenjohtaja

 

Muutoshistoria                  

Päivämäärä

Kuvaus muutoksesta

7.3.2021

Lisätty lause koskien suunnitelman tunnettavuuden edistämiseksi
Lisätty vastuutaho

6.2.2018

Yhteenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma otettu käyttöön