Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Suomen Petanque-Liitto SP-L ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Mitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus tarkoittavat SP-L:ssä?

Vaikka SP-L:ssä ei ole palkattua henkilöstöä niin vapaaehtoisia on runsas luku: hallitusväki, tuomarit, vapaaehtoiset kilpailujärjestäjiä ym. Kaikkia pidetään samanarvoisina ja ketään ei syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tavoitteena on, että kaikilla on tasapuoliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet suoriutua tehtävistä.

Liiton tehtävänä on pitää huolta, että mm. lain vaatimukset täyttyvät. Täällä halutaan edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää sekä tehostaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten esille tulemisessa. Edistämistoimenpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen.

Liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuutta koskevat periaatteet on sisällytetty osaksi toimintasuunnitelmassamme.

Yhteenkuuluvuus - Haluamme, että toiminnassa mukana olevat tuntevat kuuluvansa yhteen ja siten puhaltaa yhteen hiileen.

Mukanaolo - Yhdistysdemokratia tarkoittaa, että kaikkien jäsenten ääni on samanarvoinen

Helppopääsyisyys - Kaikki jotka haluavat olla mukana ovat tervetulleita

Fair play - niin kentällä kun kentän ulkopuolella.

 

Yllä olevilla perusteilla Suomen Petanque-Liitto SP-L ry linjaa, että liitto on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen.